Hakkımızda

Jinekolog Operator Dr. Uğur ATEŞ kimdir?

Op. Dr. Uğur Ateş, Beşiktaş, Istanbul
Op. Dr. Ugur Ates, M.D. , Gyn&Ob

1963 Karabük doğumlu olup Karabük Demir-Çelik A.Lisesini birincilikle bitirdikten sonra 1980’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine başlayarak 1986 yılında Tıp Fakültesinden üçüncülükle mezun oldu. Aynı yıl Türkiye Klinikleri Dergisi’nin Tıp Bilimleri Yarışmasını birinciliklkazanmıştır.

İhtisasını İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı’ndan 1991 yılında aldı.1991-93 yıllarında Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1993 kısa dönem askerlik sonrası, Mart 1993 yılından itibaren Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde ve 2010 yılından itibaren Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı.

Evli ve iki çocuk babası olup İstanbul’un merkezinde yer alan eğitim ve araştırma hastanesinin hastalarının yoğunluğu, olguların çeşitliliği ve referans edilen problemli ve komplikasyonlu vakaların çokluğu ve yaptığı ameliyatlar seneler boyunca ayrıca yoğun bilgi ve tecrübe birikimine sebep olmuştur.

İyi derecede ingilizce bilmekte, ulusal ve uluslararası birçok kongre, work-shop ve seminerlere katılmış, kabul edilmiş çok sayıda tebliğ, poster ve bilimsel yayınları olup misyon olarak modern tıbbın ve teknolojinin en son gelişmelerinin izlenmesi ve hastalarının beklentilerine,  problemlerinin kökenine inilerek çözüme kavuşturulması için gereken titizlik, hijyen ve yüksek teknolojinin uygulaması ile bu yöndeki hasta memnuniyetinin sağlanması her zaman için asıl amacı olmuştur.

Bu sebeple Eylül 1996’da Jinomed Sağlık Hizmetleri adı altında özel dal kliniğini kurarak hastalarına sıcak geniş zamanlı bir ortam, güler yüzlü ve deneyimli personeli,  teknolojik olarak üst düzey donanım, hijyenik ve modern görünümü ile arzulanan  güven ve rahatlığı yaşatmayı amaçlayarak, kamu görevleri ile birlikte hastaları ile  yoğun bir tecrübe birikimine sahip olmuştur. 2013 den itibaren kendi kliniğinde  hastalarını kabul etmekte ve ameliyatlarını özel anlaşmalı (özel SGK’lı veya SGK dışı) hastanelerde yapmaktadır.


Yönettiği Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

1.Keskin F., ‘’Kronik Pelvilk Ağrıda Multidisipliner Yaklaşım’’, İstanbul Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2001

2.Armağan, F., ’’Kronik Sigara İçen Annelerde,Sigara İçiminin Maternal Hemodinami ve Fetus Üzerine Akut Etkilerinin Renkli Doppler Ultrasonografi ve Nonstres Test İle Değerlendirilmesi’’, İstanbul Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2002

3.Cevheroğlu, C., ‘’İnsuline Bağımlı Olmayan Diyabetes Mellituslu Postmenopozal Hastalarda Tibolon Tedavisinin Metabolik Etkileri’’, İstanbul Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2002

4.Atmaca, U., ’’Hiperemesis Gravidarum’da Etyolojik Neden Olarak Tiroid Hormonları, Estradiol, Progesteron, BhCG’nin Araştırılması’’, İstanbul Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2003

5.Usta, T., ‘’Üriner İnkontinanslı Hastalarda Trospium Klorid Kullanımı ve Sonuçları’’, İstanbul Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2004

6.Ortakuz, S., ‘’Overlerinde Cerrahi Hasar Oluşturulmuş Tavşan Modelinde İnterceed ve Surgicell’in Adezyon Formasyonu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması’’, İstanbul Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2005

7.Seyhan, A., ’’Miad Aşımı Gebeliklerin Değerlendirilmesinde Kardiotokografi, Mekonyum Varlığı, Amniotik Sıvı indeksi, Apgar Skorlarının,Umblikal Arter Kan Gazı ve Umblikal Venoz Eritropoetinin Önemi’’, İstanbul Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2006

8.Özdemir, B., ‘’İntrauterin Büyüme ve Gelişme Geriliğinin Maternal ve Fetal IGF-1 Seviyesi,Sigara Kullanımı ve Plasental Patolojiler İle İlişkisi’’, İstanbul Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2006

9.Öztürk, Z., ‘’Hiperprolaktinemili Hastalarda Makroprolaktin Seviyesi Ölçümü, Klinik Semptomlarla İlişkisi’’, İstanbul Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2006

10.Kaleağası, G., ‘’HPV Testin Servikal Kanser Tarama Programlarında Sitolojik Patoloji Saptanan Hastalarda Kullanımı’’ , İstanbul Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2007

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği

Türkiye Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)

Türk Tabipler Birliği    İstanbul Tabip Odası

Bilimsel Yayınlar-Atıflar :

1. Endometrium adenokarsinomuna eşlik eden adneksiyal patolojiler:Kist hidatikli olgu takdimi . Babalıoğlu R,Akman E,Sıdal B,Varol F,Çömez T, Ateş U. Van Tıp Dergisi Cilt 2, Sayı1,Ocak1995

2. Makat presentasyonu ,Mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler;1023 olgunun analizi . Ateş U, Akgül C,Yüksel A. IX.Jineko-Patoloji Kongresi 20 Mayıs 1992,İstanbul .(Oral Presentasyon)

3. V.Vakıf Gureba Tıp Kongresi,2 Aralık 1998; Kronik Pelvik Ağrı,Genel Değerlendirme ve Multidisipliner Yaklaşım. Oral Presentasyon

4. Diabetes Mellitus in Pregnancy and Perinatal Outcome, a six year experience in a Training Hospital. Ata B, Ateş U, Sıdal B. Artemis Vol 4(3) 2003: 24-27

5. Hiperemezis gravidarumlu gebelerde tiroid fonksiyonlarının incelenmesi. Ateş U, Ata B, Kırsever E SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi,2003, Cilt 1,No 3: 145-149

6. Ardışık iki gebelikte akut toksoplazma enfeksiyonu. Seyhan A,Ortakuz S, Ateş U, Numanoğlu N,Sıdal B. 4.Ulusal Maternal Tıp ve Perinatoloji kongresi 20-25 Nisan2004 Poster

7. Üriner inkontinanslı hastalarda kliniğimizde uygulanan operasyonların başarı oranları. Usta T, Ateş U, Ulusoy H, Keskin F, Ortakuz S, Sıdal B. SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi, 2004 ,Cilt2(1):20-23

8. Second primary genital squamous cell carcinoma following cervical cancer treatment. Case Report. Ortakuz S,Seyhan A,Ateş U,Sıdal B Artemis 2004 Vol 5(4) –SIIC indexed

9. Bilateral teka lutein kisti ve preeklampsi ile komplike gebelik(Olgu Sunumu). Usta T, Numanoğlu N, Özdemir B, Aslan H, Numanoğlu C, Ateş U, Sıdal B. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi Haziran 2004. 10(2):74-76

10. Gebelik esnasında teşhis edilen ve hidroksiüre tedavisi ile sağlıklı doğum yapan kronik myeloid lösemi vakası. Güney M, Benzer M, Bos S, Sezer H, Ateş U, Erhan N. Turkish Journal of Haematology 2004 volume 21

11. Acute effects of maternal smoking on fetal hemodynamics. Ates U, Ata B, Armagan F, Has R, Sidal B. Int J Gynaecol Obstet. 2004 Oct;87(1):14-8 SCI

12.Transvajinal ultrasonografi ile over volumu ölçümünün menopozun belirlenmesinde prediktif rolü. Ortakuz S, Seyhan A, Ateş U ,Numanoğlu N, Sıdal B. 4.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi İstanbul 6-9 Ekim 2004 .

13.Ektopik gebelik olgularının risk faktorleri tanı ve tedavi yontemleri açısından retrospektif analizi. Ortakuz S,Seyhan A,Ateş U,Koçak Y,Doğan Ö,Sıdal B. 4.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 6-9 Ekim 2004, İstanbul

14.The effect of hysterectomy on sexual function. Seyhan A, Ortakuz S, Usta T, Ateş U, Numanoğlu N, Sıdal B., XI.TİVAK ve I.Turk-Fransız Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi 1-3 Ekim 2004, İstanbul

15.Overlerinde cerrahi hasar oluşturulmuş tavşan modelinde Surgicel ve Interceed’in adezyon formasyonuna etkileri. Ortakuz S, Ateş U, Seyhan A, Erden V, Turgut H, Sıdal B.,  XI.TİVAK ve I.Turk-Fransız Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi 1-3 Ekim 2004,Ankara

16.Uterin cervical embrional rhabdomyosarcoma:A case report. Ortakuz S, Seyhan A, Kızılateş A, Ates U, Özay P, Sıdal B. XI.TİVAK ve I.Turk-Fransız Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi, 1-3 Ekim 2004

17.The Effect of DHEA in patients with premature ovarian failure.   Seyhan A, Ortakuz S, Usta T, Ateş U, Numanoğlu N, Sıdal B. XI.TİVAK ve I.Turk-Fransız Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi 1-3 Ekim 2004, İstanbul

18.Ardışık iki gebelikte toksopasma enfeksiyonu. Seyhan A,Ortakuz S,Ateş U,Numanoğlu N, Sıdal B. IV.Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi 22-24 Kasım 2004, İstanbul

19.İnsuline bağımlı olmayan diabetes mellituslu postmenopozal kadınlarda tibolonun metabolik etkileri. Ortakuz S,Seyhan A,Cevheroğlu C,Ateş U, Numanoğlu N,Koçak Y,Sıdal B. SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi, 2004, Cilt 2(3):123-126

20.Cervical Endometriosis, a Case Presenting with Intractable Spotting. Ata B,Ates U,Usta T,Attar E. Medscape General Medicine 2005; 7(1) : 2005 Medscape

21.Hyperemesis Gravidarum in relation to total B-hCG,free B-hCG, progesteron, estradiol, throid hormons and body mass index. Ates U, Seyhan A,Atmaca U,Ortakuz S,Ata B,Akar S,Sıdal B. International Workshop on Multipl Pregnancy ve 10.Ulusal Perinatoloji Kongresi,Nisan 2005.

22.Laparoscopic uterin ventrosuspension; to whom? How can we manage and improve the technique? Ates U, Usta T, Ata B, Seyhan A, Ozdemir B, Sidal B., Department of Obstetric and Gynecology, Vakıf Gureba Resarch and Training Hospital, Istanbul, Turkey. Archives of Gynecology and Obstetrics , Supplement to Volume 271. May 2005

23.Complete resolution of labial fusion with medical therapy in a prepubertal girl. Usta T, Ozturk Z, Numanoglu N, Ates U, Seyhan A, Sıdal B., Department of Obstetric and Gynecology, Vakıf Gureba Resarch and Training Hospital ,Istanbul,Turkey. Archives of Gynecology and Obstetrics. Supplement to Volume 271. May 2005

24.Is LUNA effective? Ates U, Usta T, Seyhan A, Ata B, Sıdal B., Department of Obstetric and Gynecology, Vakıf Gureba Resarch and Training Hospital, Istanbul, Turkey. Archives of Gynecology and Obstetrics. Supplement to Volume 271. May 2005

25.Hyperemesis Gravidarum in relation to total B-hCG,free B-hCG, progesteron, estradiol, throid hormons and body mass index. Ates U, Seyhan A, Atmaca U, Ortakuz S, Ata B, Akar S, Sıdal B., Department of Obstetric and Gynecology,Vakıf Gureba Resarch and Training Hospital, Istanbul,Turkey. Archives of Gynecology and Obstetrics. Supplement to Volume 271, May 2005

26.Cervical pregnancy in a patient using oral contraseptive preparations. Usta T, Ozdemır B, Ates U, Numanoğlu N, Seyhan A, Sıdal B., Department of Obstetric and Gynecology, Vakıf Gureba Resarch and Training Hospital, Istanbul, Turkey. Archives of Gynecology and Obstetrics. Supplement to Volume 271, May 2005

27.Levonorgestrel-Releasing Intrauterine System in the treatment of menorrhagia and the value of endometrial thickness in prediction of intermenstruel spotting . Ates U, Seyhan A, Atmaca U, Ortakuz S, Ata B, Akar S, Usta T, Ozdemir B, Sidal B., Department of Obstetric and Gynecology,Vakıf Gureba Resarch and Training Hospital, Istanbul,Turkey. Archives of Gynecology and Obstetrics. Supplement to Volume 271, May 2005 (Oral Presentation)

28.Trospium Klorid tüm üriner inkontinans hastalarına ilk tedavi olarak uygulanabilir mi? Usta T, Ates U, Çetin N, Doğan Ö, Alay A, Sidal B. S.B. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul. 3.Ulusal Urojinekoloji Kongresi, 21-23 Eylül 2005

29.Stres üriner inkontinans tedavisinde pubovaginal tape uygulamasının seksuel fonksiyonlar üzerindeki etkisi. Ortakuz S, Seyhan A, Karaca N, Özdemir B, Ateş U, Sidal B., S.B. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul. 3.Ulusal Urojinekoloji Kongresi, 21-23 Eylül 2005

30.Serpil ORTAKUZ, Ayşe SEYHAN, Nevin NUMANOĞLU, Uğur ATEŞ, Bilhan SIDAL ‘’Histerektominin seksüel fonksiyonlar üzerine etkisi’’, Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, Yıl 2005, cilt3(1), 16-19

31.Ektopik gebelik olgularının risk faktörleri, tanı ve tedavi yöntemleri açısından retrospektif analizi. Ortakuz S, Seyhan A, Ateş U, Koçak Y, Karaca N, Sıdal B., Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, Yıl 2005, cilt3, No2, 81-85

32.Uterin servikal embriyonal rabdomyosarkom: Olgu sunumu. Ortakuz S, Seyhan A, Koçak Y, Ateş U, Özay P, Sıdal B. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, Yıl 2005, cilt3, No2, 97-99

33. 18 Yaşında Tanı Konan Hymen İmperforatus Olgusu, (Case Of Imperforate Hymen Was Diagnosed Who Is 18-Year-Old). Taner Usta, Zehra Öztürk, Nihal Çetin, Serpil Ortakuz, Ayşe Seyhan, Uğur Ateş, Bilhan Sıdal.,  Göztepe Tıp Dergisi 20:180-182, 2005

34. Taner Usta, Başak Özdemir, Uğur Ateş, Özgür Doğan, Bilhan Sıdal, “ Maternal Takayasu Arteritli Gebenin İzlemi’’, Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, Cilt4, Sayı3: 121-123, 2006

35.  Taner USTA, Uğur ATEŞ, Fatma KESKİN, Başak ÖZDEMİR, Bilhan SIDAL , “Pelvik İnflamatuar Hastalık Nedeniyle Kliniğimizde Yatırılan Hastaların İncelenmesi’’, Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, Cilt4, Sayı3: 96-99, 2006

36. Q-tip Test, Medikal Tedaviye Cevabı Değerlendirmede Prognostik Bir Faktör Olabilirmi? Taner USTA, Uğur ATEŞ, Özgür DOĞAN, Nihal ÇETİN, Aslı ALAY,Zehra Öztürk, Ramazan Benli, Bilhan SIDAL. 8.Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, BURSA.

37. 8 Yıl Rahim İçi Araç Kullanımı Sonrası Saptanan Sigmoid Perforasyon. Zehra Öztürk, Taner USTA, Mustafa Acet, Uğur ATEŞ, Bilhan Sıdal. 8.Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, BURSA

38. The comparison of cesarean section and vaginal delivery rates after induction of labour with dinoproston or Oxytocin in patient who low bishop scores. Nihal Cetin, Nevin Numanoglu, Ayse Seyhan, Yuksel Kocak, Ugur Ates, Nilay Karaca, Bilhan Sıdal, Burak Yucel, 7.Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Archieves Of The German Society For Gynecology And Obstetrics,  p151, Supplement 1 to Volume 275. May 2007.

39. Maternal and Fetoplacental Expression of Insulin Like Growth Factor-1, Insulin in Pregnancies complicated with Intrauterin Growth Retardation. Ates Ugur, Özdemir Başak, Usta Taner, Kocak Yüksel, Cetin Nihal, Sıdal Bilhan,  7.Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20/5/2007, Archieves of The German Society For Gynecology And Obstetricsp 46, Supplement 1 to Volume 275. May 2007.

40. Investigation of 19  type placental pathologies in pregnancies complicated with Intrauterin Growth Restriction. Ates Ugur, Özdemir Başak, Numanoğlu Nevin,Cetin Nihal, Usta Taner, Karaca Nilay, Sıdal Bilhan. 7.Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20/5/2007, Archieves Of The German Society For Gynecology And Obstetrics p 151, Supplement 1 to Volume 275. May 2007.

41. Detection Macroprolactinemia by PEG Precipitation in Patient with Hyperprolactinaemia: A Prospective, Case-controlled Study. Zehra Öztürk,Taner USTA,Uğur ATEŞ, Bilhan SIDAL. 7.Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20/5/2007, Archieves Of The German Society For Gynecology And Obstetrics p 82, Supplement 1 to Volume 275. May 2007.

42. Hybride Capture HPV Testing in patients with Abnormal Pap smear results. Kaleağası Güçlü, Ateş Uğur, Usta Taner, Doğan Özgür, Benli Ramazan, Sıdal Bilhan. 7.Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20/5/2007, Archieves Of The German Society For Gynecology And Obstetrics p 15, Supplement 1 to Volume 275. May 2007, ANTALYA

43. Ugur Ates, Baris Ata, Serpil Ortakuz, Ayse Seyhan and Bulent Urman, “Prevention of adhesion formation following ovarian surgery in a standardized animal model: Comparative study of Interceed and double layer Surgicell’’,  J. Obstet. Gynaecol. Res. (ISI) Vol. 34, No. 1: 12–17, February 2008 

44. Uğur Ateş, Işık Kaban, Alparslan Kaban, Taner Usta, ‘’Ectopic pregnancy in a Previous Cesarean Section Scar Leading to Hypogastric Artery Ligation’’, Department of Obstetric and Gynecology,Vakıf Gureba Resarch and Training Hospital, Istanbul, Turkey, P0151, 8.Turkish-German Gynecology Congress, April 29-May 3 2009, Antalya

45. Uğur Ateş, Aylin Öztarhan, Burak Yücel, Taner Usta, Sermet Akar, Onur Duman, ‘’İntrauterin alışılmadık Yabancı Cisim: Kulak Temizleme Çubuğu’’, Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Ref:105, II.Ureme Tıbbı Derneği Kongresi, 1-4 Ekim 2009, Antalya

46. Aylin Öztarhan, Burak Yücel, Taner Usta, Uğur Ateş, Sermet Akar, ‘’First Case in English Literature:Angiofibrolipoma of Round Ligaman’’, Department of Obstetric and Gynecology,Vakıf Gureba Resarch and Training Hospital, Istanbul, Turkey, Ref:106, II.Ureme Tıbbı Derneği Kongresi, 1-4 Ekim 2009, Antalya

47. Burak Yücel, Taner Usta, Aylin Öztarhan, Uğur Ateş, Onur Duman, ‘’A Rare Cause of Menometrorrhagia in Reproductive Age: Endometrial Tuberculosis’’, Department of Obstetric and Gynecology,Vakıf Gureba Resarch and Training Hospital, Istanbul, Turkey, Ref:108, II.Ureme Tıbbı Derneği Kongresi, 1-4 Ekim 2009, Antalya

48. Burak Yücel, Sermet Akar, Taner Usta, Aylin Öztarhan, Uğur Ateş, Ayhan Çelik, ‘’Erken Gebelik Haftasında Ortaya Çıkan Total Uterin Prolapsus Olgusunda Pesser Uygulaması’’, Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Ref:109, II.Ureme Tıbbı Derneği Kongresi, 1-4 Ekim 2009, Antalya

49. Aylin Öztarhan, Taner Usta, Işık Kaban, Alparslan Kaban, Burak Yücel, Uğur Ateş, ‘’Ovulasyon İnduksiyonu Yapılan Primer İnfertil Hastada Spontan Siklusta Heterotopik Gebelik’’, Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Ref:134, II.Ureme Tıbbı Derneği Kongresi, 1-4 Ekim 2009, Antalya

50. Taner Usta, Aslı Alay, Uğur Ateş, Burak Yücel, Aylin Öztarhan, Sermet Akar, Onur Duman, ‘’Anormal Uterin Kanaması Olan Hastalarda Endometrial Patolojilerin Tespit Edilmesinde Kromohistereskopi ile Klasik bir Yöntem Olan D&C Sonuçlarının Karşılaştırılması’’, Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Ref:95, II.Ureme Tıbbı Derneği Kongresi, 1-4 Ekim 2009, Antalya

51. Hiperprolaktinemili Olgularda Makroprolaktin Seviyesinin Hormonlarla ve Klinik Belirtilerle İlişkisi. Zehra Öztürk, Taner Usta, Uğur Ateş,Özgür Doğan, Bilhan Sıdal , Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009;19(6):329-34

52. Zehra Öztürk, Taner Usta, Mustafa Acet, Uğur Ateş, Bilhan Sidal, “Sigmoid kolonda rahim içi aracın insiidental tespiti’’, Göztepe Tıp Dergisi 25(2):91-92, 2010

53. Taner Usta, Uğur Ateş, Sermet Akar, Aylin Öztarhan, Onur Duman, Gülçin Adanur, Erdal Kaya, “ Why do we still continue the unipolar electrosurgery in hysteroscopy? A discussion under the light of our bipolar hysterescopic electrosurgery series’’, Oral-11, AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, April 6-10, 2011, Istanbul, Turkey

54. Taner Usta, Özgür Karaduğan, Uğur Ateş, Pınar Özay, Erdal Kaya, “ Does Chromohysteroscopy give us additional information in abnormal uterine bleeding?’’, Oral-12, AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, April 6-10, 2011, Istanbul, Turkey

55. B. Pınar Çilesiz Göksedef, Serkan Karadağ, Uğur Ateş, Ahmet Çetin, Mustafa Yenigün, “Anxiety and associated factors on the Turkish women with a low-grade abnormal cervical smear test: A prospective cohort study”, P0220, IX.Turkish-German Gynecology Congress, May 4-8, 2011, Antalya, Turkey*

56. B. Pınar Çilesiz Göksedef, Onur Kaya, Uğur Ateş, Hüsnü Görgen, Ahmet Tarlacı, Ahmet Çetin, “A Randomized trial of the comparison of the endocervical brushing and the endocervical curette”, P0228, IX.Turkish-German Gynecology Congress, May 4-8, 2011, Antalya, Turkey

57. Alparslan Kaban, Uğur Ateş, Işık Kaban, Alim Özcan, “ Mayer-Rokitansky-Küstner-Hauser Sendromlu Hastanın Siklik Pelvik Ağrı tedavisi”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, (J Turk Soc Obstet Gynecol), 2011; Cilt: 8, Sayı:1

58. Taner A. Usta, Ozgur Dogan, Ugur Ates, Burak Yucel, Zehra Onar, Erdal Kaya,  “Comparison of single-dose and multiple dose antibiotics for lower urinary tract infection in pregnancy”, International Journal Gynecology and Obstetrics (ISI) 114 (2011):229-233

59. Murat Ekmez, Behiye Pınar Cilesiz Goksedef, Uğur Ateş, Murat Api, Husnu Gorgen, Ahmet Cetin, “Stres Uriner İnkontinans Tedavisinde TVT, TOT ve Burch Operasyonlarının Uzun Donem Sonucları’’, Haseki Tıp Bülteni, (The Medical Bulletin of Haseki Training  and Research Hospital), 2012; Volume: 50, Sayı 4, Sayfa 122-126,DOI: 10.4274/Haseki.812

60. Gulfidan Cakmak, Ugur Ates, Ahmet Cetin, Mustafa Yenigun, Tuba Selcuk, ”The Relationship between dyspnea and Pulmonary Functions in Pregnancy, What About The Perinatal Outcome?”  J Lung Pulm Respir Res. 2014;1(2):37‒41. DOI: 10.15406/jlprr.2014.01.00009

61. Burak Yucel, Taner A. Usta, Erdal Kaya, Hurriyet Turgut, Ugur Ates,    “Folicular reserve changes in torsion-detorsion of the ovary: an experimental study’’ , European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology (ISI) 177 (2014) 126-129

62. Aslı Alay, Taner A. Usta, Pınar Ozay, Ozgur Karaduğan, Ugur Ates, “Comparison of two modalities: A novel technique,’chromohysteroscopy’, and blind endometrial sampling fort he evaluation of abnormal uterine bleeding’’, J. Obstet. Gynecol. Research (ISI) Vol. 40, No.5: 1407-1414, May 2014

63. Hayri Gürbostan, Uğur Ateş, Burak Yücel, Ali Özgür Karaduğan, Zehra Onar, Ayhan Çelik, Gökhan Bayanmelek, Bilhan Sıdal, Erdal Kaya, Ateş Karateke, ” The effect of prophylactic ephedrine administration on maternal and fetal Doppler parameters during spinal anesthesia for cesarean section. Mersin Univ Saglık Bilim Derg 2022; 15(2) : 328-336, doi: 10.26559/mersinsbd.1085406


ATIFLAR…

Google Academics incelemesinde yayınlarına 2017 yılı için taramada 300’den fazla atıf yapılmıştır. 

KİTAPLAR

Gomel’in Jinekolojisi,   Editor: Prof.Dr.E.Attar, Dr.B.Ata   Chapter 18: Pelvik Ağrı; Dr.Uğur Ateş


Sertifikalar:

1- İş Hekimliği Sertifikası, T.T.B.Diploması; 1992, Ç.S.G.B; 2013, 2018

2- IAN DONALD Inter-University School of Medical Ultrasound, Advanced Ultrasound Course in Obstetrics and Gynecology, 2003 ve 2016

3- Marmara Üniv. Sağlık ve Eğitim Fak.’’Tıbbi Araştımalarda Biyoistatistik Yöntemler ve SPSS Kullanımı’’ eğitim programı sertifikası, 2002

4- Medikal Estetik Hekimliği Sertifikası,  28.10.2005  S.B. Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik Hük.

5- Histeroskopi  Eğitim Sertifikası– Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma  Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Diagnostik ve Operatif Histereskopi  eğitim ve  uygulama sertifikası, 1996-2009

6- Laparoskopi  Eğitim Sertifikası– Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma  Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği  Diagnostik ve Operatif Laparoskopi  eğitim ve  uygulama sertifikası, 1996-2009

7- Ultrasonografi  Eğitim Sertifikası– Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma  Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Jinekolojik ve Obstetrik Ultrasonografi  eğitim ve  uygulama sertifikası, 1993-2009

8- İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası, T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitici /33 / 394, Aralık 2013

Ödüller, Kongre ve Sempozyumlar, Sertifika ve Kurslar:

1- Hacettepe Üniv. Öğrenci Bilim Teşvik Ödülü, (Üçüncülükle Mezuniyet), 1986

2- Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Yarışması Başarı Sertifikası, –Birincilik– 1986

3- I.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 1990

4- İnternational İstanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology, 1991

5- I. International Colposcopy and Laser Course, 1991

6- IX.Jineko-Patoloji Kongresi Sertifikası-Maternal perinatal Mortalite,1992

7- İŞ Hekimliği Sertifikası ,T.T.B.Diploma no:8083/92 ,1992

8- X.Jineko-Patoloji Kongresi Sertifikası-Obstetrik ve Jinekolojik Aciller, 1993

9- I.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1993

10- II.Ulusal menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu,1995

11- XII.Jineko-Patoloji Kongresi Sertifikası-İnfertilite ve Endoskopi,1995

12- Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu,1995

13- II.Vakıf Gureba Tıp Kongresi ,1995

14- İnternational Congress on Recent Advances and Controversies in Reproductive Endocrinology, İnfertility,Assisted Reproductive Tecnologies, Gynecologic Endoscopy and New Diagnostic Techniques in Gynecology, ESHRE 1996

15- XIV.Jineko-Patoloji Kongresi Sertifikası-Jinekoloji ve Obst. Medikal Tedavi-,1997

16- I.Ulusal Üro-Jinekoloji Sempozyumu, 1997

17- Mezuniyet Sonrası Üro-Jinekoloji Workshop, 1998

18- Gynecologic Endoscopy 98,Certify, ESHRE, 1998

19- II.Reprodüktif Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu,1998

20- V.Vakıf Gureba Tıp Kongresi, 1998

21- XVI.Jineko-Patoloji Kongresi-Pediatrik ve Adolesan Jinekolojisi- ,1998

22- İstanbul Jinekoloji Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 1999

23- İnfertilite ve Ultrason ,8.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 1999

24- I.Ulusal Üro-Jinekokoji Kongresi Katılım Sertifikası, 1999

25- Türk-Alman Jinekoloji Derneği, 3.Jinekoloji Obstetrik Kongresi Sertifikası, 1999

26- XIX.Jineko-Patoloji Kongresi, Endometrium, 2001

27- Türk-Alman Jinekoloi Derneği 4.Kongresi Sertifikası, 2001

28- Türk Jinekoloji Derneği Endoskopi Grubu Laparoskopi Kursu, 2001

29- 3.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Katılım Sertifikası,2001

30- Obstetrik ve Jinekoloji Paneli, Harbiye Askeri Müze  21 Kasım 2001

31-Pre-Post Konsepsiyonel Dönemlerde Yeni Genetik Yaklaşımlar, Sempozyum, 5.1.2002

32- II.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Katılım Sertifikası ,2002

33- 2.International Congress On Menopause and Osteoporosis,2002

34- Marmara Üniv. Sağlık ve Eğitim Fak.’’Tıbbi Araştımalarda Biyoistatistik Yöntemler ve SPSS Kullanımı’’ eğitim programı sertifikası ,2002

35- Menopoz -İzlem ve Tedavi Kursu, 9 mart 2002 ,İstanbul

36-XX.Zeynep-Kamil Jineko-Patoloji Kongresi,Ovarium, Katılım Sertifikası, 2002

37- III.HRT Multidisipliner Eğitim Programı Katılım Belgesi ,2003

38- V.Türk-Alman Jinekoloji Derneği,II.Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi,2003

39- IAN DONALD Inter-University School of Medical Ultrasound, Advanced Ultrasound Course in Obstetrics and Gynecology ,2003

40- Cerrahpaşa Tüp Bebek Günleri Üremeye Yardımcı Tedaviler Katılım Sertifikası, 8 Nisan 2005

41- Cerrahpaşa Tüp Bebek Günleri Sperm Hazırlama ve İnseminasyon Kursu, 9 Nisan 2005

42- International Workshop on multipl Pregnancy ve 10.Ulusal Perinatoloji Kongresi. 10-13 Nisan 2005

43- VI.Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2005, Antalya

44- 13. World Congress on IVF Assisted Reproduction and Genetics, Certificate of Attendance, İstanbul, Turkey, May 26-29, 2005

45- 3.Ulusal Urojinekoloji Kongresi, 21-23 Eylül 2005

46- 5.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-21 Mayıs 2006, Antalya

47- XXIV.Z.K. Jineko-Patoloji Kongresi-IVF ve Obstetrik Komplikasyonlar, 14-16 Haziran 2006

48- Berlin Symposium Gynecology, 8-9 September 2006, Berlin, Germany

49- Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Obstetrikte Doppler Sempozyumu, 29.9.2006, İstanbul

50- Current Controversies in ART Symposium, 6-8 October 2006, Girne

51- Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği, Sertifika, Menopozda Güncel Gelişmeler, 31Mart-1 Nisan 2007, Bodrum

52- Endometrium ve Histereskopi, Katılım Sertifikası, Dr. L. Kırdar Kartal E.A.H., 5-6 Eylül 2007

53- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu Katılım Sertifikası, 25-29 Ekim 2007

54- IAN DONALD Certificate of Attendance, Advanced Ultrasound Course In Obstetrics And Gynecology, İstanbul 14-15 December 2007

55– 6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya

57- Kadın Hastalıkları ve Doğum Yeterlilik Sertifikası – Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği- TJOD 18.05.2008

58- 3.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi Katılım Sertifikası, 16-19 Ekim 2008, Antalya

59- Hormonal Kontrasepsiyonda Güncel Yaklaşımlar, 31 Ekim-2 Kasım 2008, Bayer, Antalya

60- Kadın Hastalıkları ve Doğum Pratiğinde Epidemiyoloji ve İstatistik Kursu, 29 Kasım 2008, TAJEV, İstanbul

61- 8.Turkish-German Gynecology Congress – Certificate of Attendance, April29-May3 2009, Antalya

62- II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 1-4 Ekim 2009, Antalya

63- IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Katılım Belgesi, 21-24 Ekim 2009, İstanbul

64- Ürojinekolojide Tartışmalı Konular Sempozyumu, Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Derneği, TJOD, 23-24 Ocak 2010, İstanbul

65-Philoderm Aesthetic’s Workshop Katılım Sertifikası, 28 Mart 2010, İstanbul

66- Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Fetal Kalp Taraması Kurs Katılım Belgesi, 07 Mart 2010, İstanbul

67-İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ürojinekolojide Rekonstrüktif Cerrahi Yaklaşımları Kursu Katılım Sertifikası, 29 Nisan 2010, İstanbul

68-Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Katılım Belgesi, 18-23 Mayıs 2010, Antalya

69-Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği, Menopozda Güncel Durum -2010 Sempozyumu Katılım Belgesi, 18-19 Eylül 2010 ,İstanbul

70-Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği ve Uluslararası Kontinans Derneği Ortak Toplantısı, Pelvik Tabanın Gebelik ve Doğumda Korunması Multidisipliner Yaklaşım, 23-25 Eylül 2010, İstanbul

71-Tükiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği 7.Ulusal Kongre Katılım Sertifikası, 26-29 Eylül 2010, İstanbul

72-Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hizmet Teşekkür Belgesi, 22 Ekim 2010,İstanbul

73-TAJEV IX.Turkish-German Gynecolology Congress, Certıfıcate Of Attendance, 4-8 Mayıs 2011, Antalya

74-19.International Pelvic Pain Society-Annual Scientific Meeting, 26/29 Mayıs 2011, İstanbul

75-İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Başarı Belgesi, 12 Aralık 2011

76-Acıbadem İnfertilite Günleri Sempozyumu Katılım Sertifikası, 22 Nisan 2012, İstanbul

77-2.Asian Conference on Endometriosis Workshop, 10 Kasım 2012, İstanbul

78-Amerikan Hastanesi, Temel Epidemiyoloji Kursu Katılım Belgesi, 25 Şubat 2012, İstanbul

79-Jinekolojik Endoskopi Derneği, Jinekolojik Endoskopi Workshop Katılım Belgesi, 24 Mart 2012, İstanbul

80-Mesoestetic Days İnternational Convention, 9-10 Mart 2012, İstanbul

81-Acıbadem Kadın Doğum Günleri Katılım Sertifikası, 30-31 Mart 2013, İstanbul

82-11.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi & 5.Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Katılım Sertifikası, 15/19 Mayıs 2013, Antalya

83-II. Jinekolojik Endoskopi Workshop Katılım Belgesi, 29-30 Mayıs 2013, Kocaeli

84-Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi, Bilimsel Makale Yazılımı ve İstatistik: İnteraktif Tartışmalı Teorik, Pratik ve Püf Noktaları Konulu Sempozyum Katılım Sertifikası, 1 Haziran 2013, İstanbul

85-XXXI. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi Katılım Belgesi, 3-5 Haziran 2013, İstanbul

86-SGI Summit Turkey 2013- Innovations in Obstetrics and Gynecology, 5-8 Eylül 2013, İstanbul

87-Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği, TSRM, Üyelik: 23 Ocak 2014

88-IAN DONALD Advanced Ultrasound Course, Perinatal Medicine Foundation,  Fetal Brain, Certificate of Attendance, April 24, 2016

89-12.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Katılım Sertifikası, 15-19 Mayıs 2014, Antalya

90-Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Derneği ve Koç Üniverstesi Tıp Fakültesi, Sahnede Taze Donmuş Kadavra Üzerinde Gerçek Zamanlı Diseksiyon Eşliğinde İnteraktif Laparoskopik Cerrahi Kursu Katılım Belgesi, 23 Ekim 2016, İstanbul

91-TSRM 2016 7.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi Katılım Belgesi, 17-20 Kasım 2016, Antalya

92- VKV Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi, ”Jinekoloji ve İnfertilitede İleri Ultrason ve HSG Kursu”, Mart 2017, İstanbul

93- Acıbadem 5. Kadın Doğum Günleri Katılım Sertifikası, 7-9 Nisan 2017, İstanbul

94-Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği, MİJİD, Histeroskopik Cerrahi Kursu Katılım Sertifikası, Ekim 2017, Koç Üniversitesi, İstanbul

95- Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, “Merkezi Sinir Sistemi Ultrasonografisi: Prenatal Tarama, Tanı ve Postnatal Sonuçlar Toplantısı’’, Ekim 2017, İstanbul

96- Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı G.M. “Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi”,  Belge: 2654,  1-3 Kasım 2017, İstanbul

97- Acıbadem 6. Kadın Doğum Günleri Katılım Sertifikası, 6-8 Nisan 2018, İstanbul

98- 1. Chronic Pelvic Pain Symposium, April 20-21, 2018, Endometriosis and Adenomyosis Association,  Istanbul/Turkey

99- Certificate of Achievement Clinical Training on GyneLase LASER, 22.12.2018, Ortadoğu Medikal, Memorial Hospital, İstanbul

100- Endometriosis ve Adenomyosis Derneği, Endoakademi Toplantıları IX, Endometriosis 2019, 10 Şubat 2019, İstanbul

101- Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2. Kadın Doğum Günleri 1-2 Mart 2019, İstanbul

102- Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Uygulamaları ve Yardımcı Üreme Tedavilerinde (YÜT) Tartışmalı Konular Sempozyumu, TSRM- T.C. S.Bakanlığı, 23-24 Mart 2019, Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

103- Acıbadem 7. Kadın Doğum Günleri, Katılım Sertifikası, 28-30 Mart 2019, İstanbul

104- TJOD İstanbul- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İstanbul Toplantıları, ”Jinekolojik Endoskopide Doğrular ve Yanlışlar’’, 14 Nisan 2019, İstanbul

105- TJOD İstanbul- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İstanbul Toplantıları, ”Preterm Doğum’’, 15 Eylül 2019, İstanbul

106- TJOD İstanbul- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İstanbul Toplantıları, ”Gebelik ve Sistemik Hastalıklar’’, 15 Aralık 2019, İstanbul

107- Acıbadem 8. Kadın Doğum Günleri, Katılım Sertifikası, 6-8 Mart 2020, İstanbul

108- TJOD İstanbul Anadolu Şubesi Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Vulva-Vajinal Sorunlar, 26 Eylül 2021, İstanbul

109- TSRM 2021 , 9. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, Oturum Başkanlığı, 11-14 Kasım 2021, Antalya

 

Anasayfa

iletişim